Sự Kiện

Trong quá trình cắt tóc, phải đảm bảo đầu khách hàng giữ im hướng về phía trước, tiến hành trải tóc dọc xuống cổ và cắt 1 đường với 1 góc nhìn được của vị trí cắt.

Trong bài này chúng ta tìm hiểu tiếp về sơ đồ kĩ thuật trong cắt tóc

Trong bài này chúng ta tìm hiểu tiếp về đường thẳng vuông trong cắt tóc

Trong bài này chúng ta tìm hiểu về đường thẳng vuông trong cắt tóc

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cắt tóc abc. Chỗ cắt, phương thẳng đứng, đường chéo, phương nằm ngang và đường kẻ.